Franks homepage
Nieuw op de site
Contact
Zoeken

foto van Burgersdijk

Shakespeare:
Voorwoord
Bibliografie
Tekstverantwoording
Vertalingen
Bewerkingen
A Lover's Complaint
De sonnetvorm
Shakespeare-links

Vertalers:
Burgersdijk
Albert Verwey
J. Decroos
Boutens
Moulijn-Haitsma Mulier
Jan Campert
Hugo Claus


Tijdgenoten:
Edmund Spenser
John Donne


Statistieken/Privacy

A Lover’s Complaint


Dit is Burgersdijks nawoord bij Een Minneklacht, zijn vertaling van Shakespeares Lover's Complaint.
Het gedicht staat hier.
Een korte inleiding hier.
De Engelse tekst (met annotaties) staat hier.
Het facsimile van de uitgave uit 1609 staat hier.

Bron: Dr. L. A. J. Burgersdijk, De Werken van William Shakespeare, deel 12, uitgegeven door E. J. Brill, Leiden, 1884-1888.


EEN MINNEKLACHT.

Het gedicht A Lover’s Complaint, de klacht van een verleid en verlaten beminnend meisjen, zag het eerst in 1609 het licht; het werd achter de eerste uitgave der sonnetten gedrukt, zonder dat er op den titel, in de opdracht of ergens anders in het boek nader gewag van gemaakt is. Dat wij hier een echt gedicht van Shakespeare voor ons hebben, behoeft geen oogenblik betwijfeld te worden; de dichter is uit iederen regel te herkennen. Tracht men te beslissen, in welken tijd Shakespeare het geschreven heeft, dan moet men een bepaald antwoord schuldig blijven; de vorm der strofe is geheel dezelfde als van „Lucretia”; men mag uit de wijze, waarop het onderwerp opgevat en behandeld is, uit den kernachtigen, vaak gedrongen zinbouw, uit de overeenstemming tusschen gezegden in dit gedicht en in latere tooneelwerken vermoeden, dat het uit lateren tijd dagteekent en misschien verscheidene jaren na Lucretia geschreven is. Doch dit is nauwlijks meer dan een vermoeden te rekenen. Wie er zich een bepaald oordeel over wil vormen, is verplicht het oorspronkelijke te raadplegen, want de metrische vertaling, hoe nauwkeurig ze dit trachte te volgen, kan niet alles wedergeven. Zoo wordt bv. in de eerste strofe het herhalen der klacht met het woord reworded, „herwoordde” uitgedrukt, terwijl de „vlagen van schokkend wee” beschreven worden als sorrow’s wind and rain, zoodat de zuchten en tranen van het meisjen met wind en regen vergeleken worden; zoo heet „het puin van een schoon, dat bitter leed verwon”, van strofe 2, the carcass of a beauty spent and done. Doch moge hier en daar eene uitdrukking niet volledig vertolkt zijn, – de aangehaalde voorbeelden wijzen misschien juist de plaatsen aan, die het meest geleden hebben, – de vertaling spiegelt, naar ik hoop, het zinrijk geheel over ’t algemeen voldoende terug.

Het gedicht schijnt de aandacht niet bijzonder getrokken te hebben, wellicht omdat de weeklacht van een verleid meisjen, dat haar val bejammert, zoo meermalen in poŽzie teruggegeven is. Toch is het zeer opmerkelijk na te gaan, hoe Shakespeare dit onderwerp op hoog dichterlijke wijze behandelt, en wel zonder dat hij door eene aandoenlijke geschiedenis tracht te boeien, maar alleen door het zieleleven en de smarten van het meisjen uit te drukken zijn doel wil bereiken. In de eerste 8 strofen schildert de dichter, die haar onopgemerkt gadeslaat, den toestand, zooals die uit hare handelingen blijkt; dan treedt een oude, deelnemende herder op, die haar het verhaal van de betoovering, door den verleider uitgeoefend, weet te ontlokken, strofe 9–25 ; zelve geeft zij eene proeve zijner gevaarlijke welsprekendheid, strofe 26–40, waarna zij, strofe 41–47, de uitwerking zijner valsche woorden en tranen beschrijft, maar, hoe zij haren val beschreie, de nog steeds voortdurende macht des verleiders erkent, die de boetelinge op nieuw in den arm der zonde zou kunnen voeren! Na zulk eene bekentenis kon de toespraak of raad des herders niets baten, en evenmin de tusschenkomst des dichters, die alzoo met den uitroep van het meisjen zijn gedicht besluit.

Ook hier doet Shakespeare ons zien, hoe hij in ieder zijner werken nieuwe karakters laat optreden, want in geen zijner tooneelstukken of andere gedichten komt een paar voor, dat op dit treurend meisjen en haar verleider gelijkt.

Aan het slot van strofe 16 heeft hij als het ware zijn eigen talent als dramatisch dichter treffend gekenschetst met de woorden:

He had the dialect and different skill,
Catching all passions in his craft of will.Inleiding
Een minneklacht
Engelse tekst
facsimile


Sonnetten: Aanteekeningen
Alles op 1 pagina
Digitaal boek

Sonnet 1
Sonnet 2
Sonnet 3
Sonnet 4
Sonnet 5
Sonnet 6
Sonnet 7
Sonnet 8
Sonnet 9
Sonnet 10
Sonnet 11
Sonnet 12
Sonnet 13
Sonnet 14
Sonnet 15
Sonnet 16
Sonnet 17
Sonnet 18
Sonnet 19
Sonnet 20
Sonnet 21
Sonnet 22
Sonnet 23
Sonnet 24
Sonnet 25
Sonnet 26
Sonnet 27
Sonnet 28
Sonnet 29
Sonnet 30
Sonnet 31
Sonnet 32
Sonnet 33
Sonnet 34
Sonnet 35
Sonnet 36
Sonnet 37
Sonnet 38
Sonnet 39
Sonnet 40
Sonnet 41
Sonnet 42
Sonnet 43
Sonnet 44
Sonnet 45
Sonnet 46
Sonnet 47
Sonnet 48
Sonnet 49
Sonnet 50
Sonnet 51
Sonnet 52
Sonnet 53
Sonnet 54
Sonnet 55
Sonnet 56
sonnet 57
Sonnet 58
Sonnet 59
Sonnet 60
Sonnet 61
Sonnet 62
Sonnet 63
Sonnet 64
Sonnet 65
Sonnet 66
Sonnet 67
Sonnet 68
Sonnet 69
Sonnet 70
Sonnet 71
Sonnet 72
Sonnet 73
Sonnet 74
Sonnet 75
Sonnet 76
Sonnet 77
Sonnet 78
Sonnet 79
Sonnet 80
sonnet 81
Sonnet 82
Sonnet 83
Sonnet 84
Sonnet 85
Sonnet 86
Sonnet 87
Sonnet 88
Sonnet 89
Sonnet 90
Sonnet 91
Sonnet 92
Sonnet 93
Sonnet 94
Sonnet 95
Sonnet 96
Sonnet 97
Sonnet 98
Sonnet 99
Sonnet 100
Sonnet 101
Sonnet 102
Sonnet 103
Sonnet 104
Sonnet 105
Sonnet 106
Sonnet 107
Sonnet 108
Sonnet 109
Sonnet 110
Sonnet 111
Sonnet 112
Sonnet 113
Sonnet 114
Sonnet 115
Sonnet 116
Sonnet 117
Sonnet 118
Sonnet 119
Sonnet 120
Sonnet 121
Sonnet 122
Sonnet 123
Sonnet 124
Sonnet 125
Sonnet 126
Sonnet 127
Sonnet 128
Sonnet 129
Sonnet 130
Sonnet 131
Sonnet 132
Sonnet 133
Sonnet 134
Sonnet 135
Sonnet 136
Sonnet 137
Sonnet 138
Sonnet 139
Sonnet 140
Sonnet 141
Sonnet 142
Sonnet 143
Sonnet 144
Sonnet 145
Sonnet 146
Sonnet 147
sonnet 148
Sonnet 149
Sonnet 150
Sonnet 151
Sonnet 152
Sonnet 153
Sonnet 154
Lover's Complaint